ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ Apex Gas & Oil အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီလီမိတက္ကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၆) ရက္ေန႕တြင္ စတင္တည္ေထာင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္ ISO 9001-2008 ႏွင့္ ISO 9001-2015 စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားအရ ျမန္မာျပည္၏ ပထမဆံုးႏွင့္ အႀကီးမားဆံုးသြင္းကုန္ ျဖန္႕ျဖဴးသူျဖစ္ၿပီးလက္လီလက္ကား ေရာင္း၀ယ္မႈအမ်ားဆံုး ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

Apex Gas & Oil အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီျဖစ္ျပီး စီမံကိန္းတည္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား 2011 တြင္ Group ကုမၸဏီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင္႔ စိန္ေခၚမွဳမ်ားႏွင္႔အတူ ျဖတ္သန္းျပီး စက္သံုးဆီေစ်းကြက္ ႏွင့္ စက္သံုးဆီက႑ကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ႔ပါသည္။ Apex အေနျဖင္႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရင္း ေရွ႔သို႕ခ်ီတက္လွ်က္ရွိပါသည္။ အမိႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑ာ ပြင္႔လင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် လုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာင္းစြာလည္ပတ္ႏိုင္ခဲ႔ျပီး စိန္ေခၚမွဳ မ်ားႏွင္႔ အတူ ေစ်းကြက္ကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ႔ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ကုမၸဏီသည္ ISO စံႏွဳန္းမ်ားအတိုင္း လည္ပတ္ေနျပီး ISO(9001-2008) အသိမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ကို စက္တင္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၅ တြင္လည္းေကာင္း၊ ISO (9001-2015) အား ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း ရရိွခဲ႔ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဆိပ္ကမ္း စံညြန္းမ်ား အတိုင္း ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း ၊ ဆီသေဘာၤမ်ား စီမံျခင္းမ်ား ကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ဝယ္ယူသူမ်ားအား စက္သံုးဆီႏွင္႔ပတ္သက္၍ အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မွဳေပးေနပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ စက္သံုးဆီကုမၸဏီမ်ားႏွင္႔ အဓိကစက္သံုးဆီေဆာင္ရြက္ေနသည့္သူမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ားရွိသည့္အေလ်ာက္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကမၻာ႔စက္သံုးဆီေစ်းကြက္အေျပာင္းအလဲမ်ားအား ေလ႔လာျပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ကမၻာ့ေစ်းကြက္ႏွင့္ဟန္ခ်က္ညီညီ ျဖင့္ ေစ်းကြက္ကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေလ့လာသံုးသပ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

၄င္းအျပင္ Apex Gas & Oil Public Co. Ltd အေနႏွင့္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိပါ တုိးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ ရွိပါသည္။
  • စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာလက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ေဘးအႏၱရယ္ကင္းရွင္းသည့္ လုပ္ငန္းခြင္စံႏႈန္းထားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊
  • နည္းပညာပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အညီအေဆာက္အဦးမ်ား၊အေထာက္အပံ့မ်ား တုိးတက္လာေစရန္၊
  • စံ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင္႔ ကိုက္ညီေသာ ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ စီစဥိေဆာင္ရြက္ေပးမွဳ႕ မ်ား နွင့္ အစရွိသည္မ်ား
  • စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလံုးတြင္ က်န္းမာေရး လံုျခံဳမွဳႏွင္႔ ေဘးကင္းမွုဳမွာ အဓိက အခန္းက႑ာတြင္ပါဝင္ျပီး စက္သံုးဆီလုပ္ငန္းတြင္ ပိုအေရးၾကီးပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္အထိအခိုက္မျဖစ္ေစရန္အတြက္ EIA/SIA စံႏွဳန္းမ်ားအတိုင္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားျပီး အႏၱရယ္ျဖစ္ေစမည္႔ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ထိခိုက္မွဳမ်ား၊ Hydrocarbo ထုတ္လြတ္ျခင္းစသည္မ်ားအား အနည္းဆံုးသို႔ ေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ စီမံထားပါသည္။ ေဘးကင္းလံုျခံဳမွဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလည္း အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

  • ဝန္ထမ္းမ်ားအား လိုအပ္ေသာ သင္ၾကားမွဳမ်ား၊ ေလ႔က်င္႔ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျပီး ေဘးကင္းလံုျခံဳမွု လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ၄င္းအျပင္ မီးေဘးလံုျခံဳေရးစနစ္မ်ား၊ အေထာက္အကူပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား ႏုိင္ငံတာစံႏွဳန္ထားအတိုင္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားျပီး ဆိပ္ကမ္း လုပ္ငန္းလက္စြဲစာအုပ္တြင္လည္း လိုအပ္သည္မ်ားအား ေသခ်ာေဖာ္ျပထားပါသည္။ မီးေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္လွ်င္ လုပ္ေဆာင္ရမည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလည္း တလတၾကိမ္ စမ္းသပ္ေလ႔က်င္႔မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ မလိုအပ္ေသာ ထိခိုက္မွဳမ်ား ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းအတြက္လည္း အလုပ္ရွင္မွ တာဝန္ယူ စီစဥ္ေပးပါသည္။ Apex Gas & Oil အေနျဖင္႔ Occupational Safety & Health Management System အတိုင္း လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မလိုလားအပ္ေသာ အႏၱရာယ္က်ေရာက္မွဳ မျဖစ္ေပၚေစရန္ ၾကိဳတင္အစီအမံမ်ား ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

  • စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင္႔ ေဘးကင္းလံုျခဳံစိတ္ခ်ေစရန္ႏွင္႔ Safety Forum ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသိေပး သင္ၾကားမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင္႔ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္း အခ်င္းခ်င္း ညိွႏိွဳင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အသင္းအဖြဲ႔ႏွင္႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အေရးၾကီးသည္႔ အခန္းက႑ာျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံထားပါသည္။

Daily Fuel Price (Kyats Per Litre)


DIESEL
coming soon

P DIESEL
coming soon

OCTANE 95
coming soon

OCTANE 92
coming soon